Vraag vrijblijvend een offerte aan

Algemene voorwaarden

Groot led scherm huren

Vraag vrijblijvend een offerte aan

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “De Voorwaarden”) van HUURSCHERM.NL  (hierna: “HUURSCHERM”), zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en (huur-) overeenkomsten van HUURSCHERM.NL.

1.2 Van De Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien een bevoegde functionaris van HUURSCHERM daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1.3 Met “De Opdrachtgever” wordt bedoeld iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee HUURSCHERM contracteert, en/of waar HUURSCHERM offertes en/of aanbiedingen aan richt en/of op huurders, te weten iedere (rechts-)persoon die met HUURSCHERM een huurovereenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten, met inbegrip van diens vertegenwoordiger(-s), gemachtigde(-n) en erfgenamen.

1.5 De Voorwaarden prevaleren boven andere voorwaarden en condities, in het bijzonder de voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst.

 1. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of een termijn voor aanvaarding is gesteld, zijn door HUURSCHERM gedane aanbiedingen geheel vrijblijvend.

2.2 Een offerte of aanbieding vervalt binnen 1 maand na dagtekening daarvan, tenzij anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding vervalt in elk geval zodra het product niet meer beschikbaar is.

2.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat HUURSCHERM de overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de aanvaarding/bevestiging bepalend is.

2.4 HUURSCHERM is gerechtigd bij of na totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen wordt voldaan en een voorschotbetaling te verlangen.

2.5 Voor leveringen en/of werkzaamheden en/of huurovereenkomsten, waarvoor geen offertes of opdrachtbevestigingen zijn verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 1. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen gelden in Euro’s en worden vermeld op de orderbevestiging.

3.2 De prijzen die worden vermeld in de offertes of aanbiedingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de prijzen die uiteindelijk vermeld worden op de opdrachtbevestiging.

3.3 Indien HUURSCHERM door een buiten haar macht liggende omstandigheid met hogere kosten voor het uitvoeren van het contract wordt geconfronteerd, is zij gerechtigd de prijzen te verhogen en de opdrachtgever voorafgaande aan de levering van producten of diensten daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

 1. HUUR

4.1 In geval van huur gaat de huur in op het ogenblik dat de opdrachtgever of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt en in geval van verzending van het gehuurde op het ogenblik dat het gehuurde aan de opdrachtgever wordt verzonden.

4.2 De huur eindigt (a) wanneer de in de huurovereenkomst bepaalde termijn is verstreken, (b) op de dag dat het gehuurde aan HUURSCHERM  is afgegeven en (c) in het geval geen einddatum is overeengekomen doordat de opdrachtgever per aangetekende brief met een opzegtermijn van tenminste één week de huurovereenkomst heeft opgezegd, de opzegtermijn is verstreken en het gehuurde aan HUURSCHERM is afgegeven.

4.3 Zodra de huur beëindigd is, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder enige aanmaning verplicht het gehuurde af te geven aan HUURSCHERM en wel in de staat als waarin hij het gehuurde van HUURSCHERM heeft ontvangen. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft is HUURSCHERM gerechtigd (zonder rechterlijke tussenkomst) het gehuurde terug te laten halen. Alle kosten, waaronder de kosten van demonteren, opladen, vervoeren en afladen komen ten lasten van de opdrachtgever.

4.4. Bij het bepalen van de huur tijd geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag.

 1. LEVERING/VERKOOP VAN ZAKEN/ TER BESCHIKKING STELLEN GEHUURDE

5.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering van zaken “af ons bedrijf”.

5.2 Een levertijd geldt slechts als indicatie en HUURSCHERM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van niet of niet-tijdig leveren. Indien op enig moment blijkt dat een overeengekomen leveringsdatum, door welke oorzaak dan ook, niet kan worden gehaald, zal HUURSCHERM dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever melden en een indicatie voor een nieuwe leverdatum geven.

5.3 Opdrachtgever is verplicht het geleverde/het gehuurde terstond bij aflevering op kwantitatieve of kwalitatieve tekorten te controleren. Indien bij ontvangst door de opdrachtgever schade wordt of kan worden geconstateerd, dient de opdrachtgever – op straffe van verval van rechten om zich over het geleverde te beklagen – dit binnen 24 uur schriftelijk aan HUURSCHERM te melden.

5.4 Indien HUURSCHERM de producten niet kan afleveren als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, worden de producten geacht te zijn afgeleverd en is HUURSCHERM gerechtigd deze in rekening te brengen en -tot het moment van levering- voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. 5.5 De opdrachtgever/huurder is gehouden om op de afgesproken tijd en plaats het gekochte/gehuurde in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan HUURSCHERM gerechtigd is het verkochte/gehuurde terug te nemen en alle kosten die hiervoor gemaakt zijn bij opdrachtgever/huurder in rekening te brengen. De huurder is in dat geval de huur over de overeenkomen looptijd geheel verschuldigd.

 1. BETALING

6.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling in Euro’s plaats te vinden, uiterlijk op de op de factuur aangegeven dag en bij gebreke daarvan uiterlijk op de dag voorafgaand aan de aflevering/ter beschikkingstelling.

6.2 Een betaling heeft pas plaatsgevonden nadat het bedrag onherroepelijk op de bankrekening van HUURSCHERM is bijgeschreven.

6.3 De opdrachtgever is verplicht alle betalingen te voldoen, zonder enige aftrek uit hoofde van verrekening, tegenvordering, korting, prijsvermindering of anderszins.

6.4 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, behoudt HUURSCHERM zich het recht voor de garantie of verdere leveringen van producten of diensten uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten.

6.5 Indien betaling uitblijft is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling een rente ter hoogte van 1% per maand verschuldigd. Voor de renteberekening geldt een gedeelte van een maand als een volle maand. Indien de opdrachtgever ook na formele kennisgeving met betaling in gebreke blijft, heeft HUURSCHERM zonder meer recht op een vaste schadeloosstelling voor onder andere buitengerechtelijke kosten van 10% van de koopprijs, in aanvulling op de hoofdsom en de daarover in rekening gebrachte rente. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 10% van de koopprijs, is opdrachtgever de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

6.6. Opdrachtgever is in geval van een procedure de werkelijke proceskosten van HUURSCHERM verschuldigd, waaronder de werkelijke advocaatkosten van HUURSCHERM.

 1. OPSCHORTING EN ANNULERING

7.1 Behoudens bij voorafgaande schriftelijke toestemming van HUURSCHERM is het de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. Indien HUURSCHERM dat toestaat, dient de opdrachtgever HUURSCHERM volledig te vrijwaren tegen alle schade of elk verlies (waaronder winstderving), kosten, lasten en andere uitgaven die het gevolg zijn van de opschorting of annulering.

7.2 Indien betaling niet of niet tijdig plaatsvindt, behoudt HUURSCHERM zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te annuleren.

 1. OVERDRACHT VAN EIGENDOM, RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het risico en alle daaraan verbonden aansprakelijkheid jegens derden gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 en 5, dan wel op het moment van opslag overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 en 5, indien dit eerder is.

8.2 Bij verkoop door HUURSCHERM aan opdrachtgever gaat het eigendom van de producten pas over op de opdrachtgever, nadat HUURSCHERM volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen HUURSCHERM, uit welke hoofden dan ook, van opdrachtgever te vorderen heeft (met inbegrip van rente en kosten).

8.3 Aangezien bij verkoop het eigendom van de producten tot het moment van volledige betaling bij HUURSCHERM blijft berusten, is HUURSCHERM gerechtigd de producten weer in haar bezit te nemen, dan wel weg te halen, zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast is HUURSCHERM gerechtigd te bepalen dat opdrachtgever geen ofwel beperkt gebruik mag maken van het product, totdat voor volledige betaling is zorggedragen.

8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het de opdrachtgever, zolang de overdracht van eigendom nog niet overeenkomstig artikel 8.2 heeft plaatsgevonden, niet toegestaan geleverde producten te vervreemden en te bezwaren.

8.5 Bij huur is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de elektrische stroomvoorziening namelijk twee groepen van 230 V, deze dient aanwezig te zijn op de locatie alvorens aflevering.

8.6 Bij huur is het volledige risico –inclusief transportrisico- van de gehuurde zaken gedurende de gehele huurperiode voor rekening van De huurder, ongeacht de vraag welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade heeft veroorzaakt (ook bij overmacht). De huurder is verplicht alle schade aan het gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde.

8.7 De opdrachtgever vrijwaart HUURSCHERM voor alle eventuele aanspraken en/ of boetes van derden in verband met het gehuurde object.

 1. GARANTIE

9.1 Met inachtneming van de bepalingen van De Voorwaarden is ter zake van door HUURSCHERM te leveren producten geldt een maximale garantietermijn van één jaar.

9.3 Ten aanzien van de door HUURSCHERM geleverde diensten biedt HUURSCHERM gedurende een periode van 60 dagen na levering de garantie dat deze diensten op deskundige en zorgvuldige wijze zijn verleend. De voor HUURSCHERM uit deze garantie voortvloeiende verplichting is beperkt tot het rectificeren van eventuele tekortkomingen in deze dienstverlening.

9.4 De opdrachtgever dient HUURSCHERM in staat te stellen de reparaties op normale wijze uit te voeren.

9.5 De opdrachtgever dient HUURSCHERM binnen twee weken na constatering van een defect of tekortkoming schriftelijk van dat defect of die tekortkoming op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever vervallen, waaronder het recht om zich over het geleverde te beklagen en het recht op garantie.

9.6 Indien een garantieclaim wordt ingediend, heeft HUURSCHERM het recht om de geleverde producten of verleende diensten te inspecteren.

 1. OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht heeft HUURSCHERM het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat HUURSCHERM tot enige schadevergoeding gehouden is.

10.2 HUURSCHERM behoudt zich het recht voor de datum van levering op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij haar bedrijfsactiviteiten niet kan uitoefenen of daarbij vertraging ondervindt als gevolg van een redelijkerwijs buiten haar macht liggende omstandigheid. Onder overmacht wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: natuurrampen, ongevallen, eis tot naleving van wet- of regelgeving of andere (al dan niet rechtsgeldige) overheidsbeschikkingen, oorlog of noodtoestand, opstand, brand, werkstaking, beperkingen of vertragingen bij vervoerders of het niet of niet tijdig kunnen beschikken over voldoende of geschikte materialen, stroomstoringen. Indien de overmachtssituatie langer dan zes maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van HUURSCHERM, noch hen die aldaar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de opdrachtgever aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- stagnatieschade, winstderving, lossingskosten, kraanhuur en beschikbaarheid van personeel.

11.2 Catalogi, prijslijsten en andere verkoopdocumenten worden door HUURSCHERM uitsluitend voor informatiedoeleinden uitgegeven en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. HUURSCHERM is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of schrijffouten of andere fouten, vergissingen of omissies in deze documenten of in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, tekeningen, specificaties, facturen of andere door haar uitgegeven documentatie en hier kan dan ook geen enkel recht aan worden ontleend.

11.3 HUURSCHERM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van onvolledige of onjuiste door de opdrachtgever aan HUURSCHERM verstrekte informatie.

11.4 In geval van huur zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder. Het gehuurde zal door HUURSCHERM niet worden verzekerd, tenzij op de opdrachtbevestiging anders wordt overeengekomen.

11.5 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bewaring van zaken van HUURSCHERM dient de opdrachtgever de dagwaarde van de zaken te vergoeden, onverminderd het verdere recht van HUURSCHERM tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. In geval van huur is de opdrachtgever in deze gevallen gehouden de overeengekomen huursom te betalen alsof het gehuurde niet

vermist , vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren gegaan is.

 1. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK BIJ HUUR

12.1 Gedurende een huurperiode is opdrachtgever gehouden al hetgeen te doen en te laten zoals een goed opdrachtgever betaamt. In elk geval dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 1. a) De opdrachtgever is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en er voor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaatsvindt.
 2. b) Gedurende de huurperiode is HUURSCHERM te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. De opdrachtgever dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
 3. c) Opdrachtgever dient dagelijks het oliepeil van generatoren te controleren en zo nodig de geschikte olie toe te voegen.
 4. d) Opdrachtgever dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning.
 5. e) Opdrachtgever dient in acht te nemen alle wettelijke en reglementaire voorschriften ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het bezit hebben van gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik van het gehuurde meebrengen, zoals belasting, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz.
 6. f) Opdrachtgever zal HUURSCHERM vrijwaren voor alle aanspraken of aanslagen van dien aard.
 7. g) Opdrachtgever is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten verrichten zonder enige tussenkomst van HUURSCHERM daarin.
 8. h) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HUURSCHERM is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 9. i) Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens HUURSCHERM uitgevoerd. Opdrachtgever mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van HUURSCHERM eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van opdrachtgever zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan HUURSCHERM te worden gemeld.
 10. j) De tijdsduur, nodig voor verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden.
 11. OVERDRACHT

13.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUURSCHERM.

13.2 HUURSCHERM kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een andere persoon, bedrijf of onderneming overdragen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.

14.2 Over ieder tussen partijen gerezen geschil zal in eerste aanleg bij uitsluiting worden geoordeeld door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Delen:

Voorbeeld Cases

Hoe onze schermen uw boodschap perfect tonen:

Tevreden Klanten

Een greep uit onze lijst van klanten voor onze LED schermen.

Snel online een offerte aanvragen

Boek vandaag nog. Vul de locatie en het tijdstip in, wij regelen de rest.

Offerte aanvragen